Obsah stránky

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rojetín konaného dne 22.12.2015 v 17:00 hod.

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Rojetín konaného dne 22.12.2015 v 17 :00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Rojetín č.50

 

Přítomní O.z.: 3

Nepřítomní O.z.: 2

Počet přítomných občanů: 6

Program:

1) Zahájení schůze, určení zapisovatele a schválení ověřovatele zápisu

2) Návrh rozpočtu pro rok 2016

3) Obecně závazná vyhláška o svozu komunálního odpadu

4) Obecně závazná vyhláška o poplatcích ze psů

5) Odměny zastupitelů

6) Zvolení finanční komise

7) Zvolení kontrolního výboru

8) Schválení dvou pracovních míst pro veřejně prospěšné práce

9) Schválení stanov obce

10) Usnesení stanov obce

11) Rozpočtové opatření

12) Usnesení, závěr a volná diskuze

 

Přítomni 3 členi O.z., O.z. je usnášeníschopné:

 

1. Schůzi zahájil starosta Martin Minář, přivítal přítomné, zapisovatelem byl určen Martin Karásek, ověřovateli zápisu byly určení Věra Uličná a Ladislav Kadlec.

 

Usnesení: Zastupitelstvo odsouhlasilo zapisovatele a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování : Pro 3 Proti 0

 

2. Starosta seznámil přítomné s rozpočtem pro rok 2016, který byl následně projednán členy zastupitelstva

 

Usnesení: Zastupitelstvo rozpočet pro rok 2016 schválilo.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0

 

3. Hlasování o schválení a uvedení v platnost obecně závaznou vyhlášku o svozu komunálního odpadu pro rok 2016. Byla předložena nová vyhláška o svozu komunálního odpadu pro rok 2016, kterou přítomní projednali a schválili

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo vyhlášku pro svoz komunálního odpadu a její uvedení v platnost od 1.1.2016

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0

 

4. Hlasování o schválení a uvedení v platnost obecně závazné vyhlášky o poplatcích ze psů pro rok 2016. Byla předložena nová vyhláška o poplatcích ze psů, kterou přítomní projednali a schválili

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo vyhlášku o poplatcích ze psů a její uvedení v platnost od 1.1.2016

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0

 

5. Obecní zastupitelstvo projednalo změnu odměn zastupitelům : Od 1.1.2016 bude starostovi Martinu Mináři vyplácena odměna za výkon funkce 2 000 Kč a místostarostce Věře Uličné 1 630 Kč měsíčně.

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo výši vyplacených odměn.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0

 

6. Starosta Martin Minář navrhl nové obsazení Finančního výboru. Navržení členové: Luděk Bláha, Jan Brychtová a na post předsedy Dušan Čech. Finanční výbor by měl mít tedy 3 členy.

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo tříčlenný Finanční výbor ve složení: Luděk Bláha, Jana Brychtová a předseda Dušan Čech.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0

 

7. Byli nově zvolení členové tříčlenného Kontrolního výboru. Navrženi byli Martin Karásek a Petra Kadlecová a pro post předsedy Ladislav Kadlec.

 

Usnesení: Zastupitelstvo navržené členy pro Kontrolní výbor bez připomínek schválilo

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0

 

8. Obec zřizuje dvě pracovní místa pro výkon veřejně prospěšných prací.

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo dvě vzniklá pracovní místa pro výkon veřejně prospěšných prací

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0

 

9. Byly předloženy nové stanovy obce Rojetín, které by měli být platné od 1.1.2016

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo nové stanovy obce Rojetín a jejich uvedení v platnost od 1.1.2016

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0

 

10. Projednání rozpočtového opatření. Zastupitelstvo schválilo provádění rozpočtových opatření bez omezení částky starostovi obce.

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo provádění rozpočtových opatření bez omezení částky starostovi obce.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0

 

 

Závěr provedl starosta obce. Poděkoval všem přítomným za účast.

Zápis provedl/a :

....................................................

Ověřovatelé zápisu:

..............................................................................................

Starosta obce ……………………………...................................................

Datum a čas: 30.12.2015 17:00
Napsal: Obec Rojetín
Kategorie: Kulturní akce

Patička stránky