Obsah stránky

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rojetín konaného dne 15.03.2016

Zveřejněno: úterý, 22. březen 2016 | Ostatní

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Rojetín konaného dne
15.03.2016 v 14 :00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu,
Rojetín č.50
Přítomní O.z.: 4
Nepřítomní O.z.: 1
Počet přítomných občanů: 4
Program:
1) Zahájení schůze, určení zapisovatele a schválení ověřovatele zápisu
2) Propojení vodovodu
3) Umístění hydrantu
4) Projednání rozšíření truhlářské dílny na parcele č.715/2
5) Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
6) Exekuce vedené proti obci Rojetín
7) Nákup kontejnerů na odpad (papír, plast) a jejich umístění
8) Návrh pojistky (obecní úřad, kaplička)
9) Usnesení, závěr a volná diskuze.
Přítomni 4 členi O.z., O.z. je usnášeníschopné:
1. Schůzi zahájil starosta Martin Minář, přivítal přítomné, zapisovatelem zápisu byla určena
Věra Uličná, ověřovateli zápisu byli určení Dušan Čech a Ladislav Kadlec.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Rojetín určuje: ověřovatelé zápisu Ladislav Kadlec a Dušan Čech
zapisovatel Věra Uličná
Výsledek hlasování: schváleno: 4 pro zdržel:0
2. Bylo projednáno propojení obecního vodovodu se studnou vlastníků.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Rojetín schvaluje propojení obecního vodovodu se studnou vlastníků
Výsledek hlasování: schváleno: 4 pro zdržel:0
3. Z důvodu absence hydrantu v obci, je nutné ho vybudovat a umístit na návsi vedle studny
vlastníků.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Rojetín schvaluje vybudování hydrantu a umístění na návsi
Výsledek hlasování: schváleno: 4 pro zdržel:0
4. Pan Antonín Koťa žádá povolení týkajícího se rozšíření truhlářské dílny na parcele č. 715/2.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Rojetín schvaluje povolení týkajícího se rozšíření truhlářské dílny na
parcele č. 715/2
Výsledek hlasování: schváleno: 4 pro zdržel:0
5. Z důvodu chybějícího územního plánu pan Antonín Koťa dále žádá o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o umístění stavby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Rojetín schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
s Antonínem Kotěm.
Výsledek hlasování: schváleno: 4 pro zdržel:0
6. Starosta přítomné seznámil s hospodařením obce. Dne 1.3.2016 skončila exekuce vedena
proti obci Rojetín. Byla splacena poslední splátka ve výši 15 992 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Rojetín schvaluje hospodaření obce.
Výsledek hlasování: schváleno: 4 pro zdržel:0
7. Starosta navrhl, aby byl zakoupen kontejner na papír a na sklo. Po domluvě se zakoupí od
firmy Sita. Na žádost občanů by tyto kontejnery měli být umístěny na parkovišti u
Obecního úřadu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Rojetín schvaluje pořízení kontejnerů na tříděný odpad a umístění na
parkovišti u Obecního úřadu
Výsledek hlasování: schváleno: 4 pro zdržel:0
8. Jelikož již 8 let nebyla uzavřena pojistná smlouva na ochranu obecního majetku a osob, je
nutné uzavřít novou smlouvu. Starosta navrhl využít služeb Hasičské vzájemné pojišťovny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Rojetín schvaluje uzavření pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou
Výsledek hlasování: schváleno: 4 pro zdržel:0
9. Závěr provedl starosta obce. Poděkoval všem přítomným za účast.
Zápis provedl/a :
....................................................
Ověřovatelé zápisu:
..............................................................................................
Starosta obce
..................................................

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Nastavení cookies   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.